โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (หุ้นที่ชำระแล้ว 299,094,963)

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มปิ่นทอง 158,807,530 53.10
2 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,170,000 10.09
3 กลุ่มนายมาซามิ คัตซูโมโต 20,997,074 7.02
4 น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์ 15,002,000 5.02
5 นาย จักรณัถเทพ กรินชัย 3,400,000 1.14
6 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข 3,000,000 1.00
7 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 2,850,300 0.95
8 นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล 2,412,576 0.81
9 นาย ธีรธร คูหารุ่งโรจน์ 2,360,000 0.79
10 อื่นๆ 60,095,483 20.09
รวม 299,094,963 100.00