โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (หุ้นที่ชำระแล้ว 299,094,963)

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มปิ่นทอง 142,004,630 47.48
2 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) 42,448,100 14.19
3 กลุ่มนายมาซามิ คัตซูโมโต 22,807,074 7.63
4 นางสาวบุญธิดา เจริญสวัสดิ์ 15,002,000 5.02
5 นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข 3,000,000 1.00
6 นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 2,850,300 0.95
7 นางสาวจารุณี ชูตระกูล 2,654,900 0.89
8 นายธีรธร คูหารุ่งโรจน์ 2,360,000 0.79
9 นางสาวอรนุช เมธาวิภาส 2,250,000 0.75
10 อื่นๆ 63,717,959 21.30
รวม 299,094,963 100