โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 (หุ้นที่ชำระแล้ว 299,094,963)

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มปิ่นทอง 156,857,530 52.44
2 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) 30,950,000 10.35
3 กลุ่มนายมาซามิ คัตซูโมโต 22,597,074 7.56
4 น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์ 15,002,000 5.02
5 นาย อานนท์ ทองหยาด 4,430,400 1.48
6 นาง สุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข 3,000,000 1.00
7 นาย จักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 2,850,300 0.95
8 นาย ธีรธร คูหารุ่งโรจน์ 2,360,000 0.79
9 นาย รัฐวัฒน์ ศุขสายชล 2,262,576 0.76
10 อื่นๆ 58,785,083 19.65
รวม 299,094,963 100