โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (หุ้นที่ชำระแล้ว 299,094,963)

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มปิ่นทอง 137,768,930 46.06
2 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) 44,497,200 14.88
3 กลุ่มนายมาซามิ คัตซูโมโต 22,807,074 7.63
4 นางสาวบุญธิดา เจริญสวัสดิ์ 15,122,000 5.06
5 นายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์ 8,194,300 2.74
6 นางสุพิชฌาย์ วาสประเสริฐสุข 3,000,000 1.00
7 นางสาวจารุณี ชูตระกูล 2,654,900 0.89
8 นายธีรธร คูหารุ่งโรจน์ 2,360,000 0.79
9 นางสาวอรนุช เมธาวิภาส 2,250,000 0.75
10 อื่นๆ 60,440,559 20.21
รวม 299,094,963 100