ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัทที่ : 0107552000235
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและชิ้นส่วนสังกะสีฉีดขึ้นรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 033-010-701-05
โทรสาร : 033-010-706
Homepage : http://sankothai.net
ทุนจดทะเบียน : 150,340,812.50 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : 149,547,481.50 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.50 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9000 โทรสาร. 02 009 9991
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
ที่อยู่555/5-6 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 66(2) 711 5300 แฟกซ์ 66(2) 711 5866
อีเมล์ : info@npssiam.co.th / maliwan@npssiam.co.th
ที่ปรึกษากฎหมาย : นางสาวชนิดาภา ประดิษฐสิน