ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัทที่ : 0107552000235
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปและชิ้นส่วนสังกะสีฉีดขึ้นรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 033-010-701-05
โทรสาร : 033-010-706
Homepage : http://sankothai.net
ทุนจดทะเบียน : 150,340,812.50 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : 149,547,481.50 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.50 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9000 โทรสาร. 02 009 9991
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
100/2 ชั้นที่ 22 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-645-0065
ที่ปรึกษากฎหมาย : นางสาวชนิดาภา ประดิษฐสิน