หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อ มกราคม 2539 และเริ่มดำเนินการผลิต เมษายน 2540 โดยดำเนินการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นอิเล็คทรอนิคส์ โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป (Diecasting) จากวัตถุดิบอลูมิเนียม และสังกะสีและในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ได้มีการแปรสภาพเป็น บริษัท ซังโกะไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107552000235
ข่าวสารล่าสุด
10 ต.ค. 2561
ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
18 ก.ย. 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
30 ส.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("SANKO-W1") (แก้ไข 2)
29 ส.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("SANKO-W1") (แก้ไข 1)
29 ส.ค. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("SANKO-W1")
ทั้งหมด
ราคาหลักทรัพย์
SANKO 1.37
เปลี่ยนแปลง (%): -0.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,388,900
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.37 - 1.43
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2561 16:39
อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัทของเรา