การประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 PDF
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1 (SANKO-W1) ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด  
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม PDF

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: รายงานประจำปี 2560 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด  
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10: แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม PDF

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: รายงานประจำปี 2559 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด  
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10: แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม PDF

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PDF

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: เอกสารสรุปการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด  
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบหนังสือ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11: แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม PDF

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF
แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ PDF
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 PDF
เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: แบบรายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียน PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด  
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม PDF

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด  
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
PDF
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ PDF
• สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10: แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 PDF
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
• เอกสารแนบที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 PDF
• เอกสารแนบที่ 2: รายงานประจำปี PDF
• เอกสารแนบที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง PDF
• เอกสารแนบที่ 4: แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค็ด PDF
• เอกสารแนบที่ 5: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. PDF
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. PDF
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. PDF
• เอกสารแนบที่ 6: ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น PDF
• เอกสารแนบที่ 7: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ PDF
• เอกสารแนบที่ 8: ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
• เอกสารแนบที่ 9: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ PDF
• อกสารแนบที่ 10: แผนที่สถานที่ประชุม PDF