ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายละเอียด : หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ไตรมาส
2/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 335.00 332.82 304.23 330.28
หนี้สินรวม 207.56 151.57 144.55 168.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น 127.43 181.24 159.68 161.74
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 111.14 148.90 149.49 149.55
รายได้รวม 364.49 426.96 414.58 211.24
กำไรสุทธิ -16.41 -3.13 -23.61 2.02
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.01 -0.08 0.01