ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Financial Highlights

Period as of ปี 60
31/12/2560
ปี 61
31/12/2561
ปี 62
31/12/2562
ปี 63
31/12/2563
ไตรมาส 3/64
30/09/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 347.87 383.69 436.89 434.82 504.79
หนี้สินรวม 182.22 207.69 225.37 261.48 320.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น 165.65 176.01 211.52 173.33 184.09
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 149.55 149.55 152.69 154.27 154.27
รายได้รวม 439.67 545.94 602.14 450.82 479.31
กำไรสุทธิ 6.29 11.82 38.19 -35.42 10.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.04 0.13 -0.12 0.03