ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายละเอียด : หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 2Q/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 335.00 332.82 304.23 347.87 379.38
หนี้สินรวม 207.56 151.57 144.55 182.22 200.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น 127.43 181.24 159.68 165.65 178.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 111.14 148.90 149.49 149.55 149.55
รายได้รวม 364.49 426.96 414.58 442.42 267.07
กำไรสุทธิ -16.41 -3.13 -23.61 6.29 12.80
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.01 -0.08 0.02 0.04