คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีขึ้นรูปตามความต้องการของลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยายนต์ อุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรทางการเกษตร จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยายนยนต์ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ผลิตยานยนต์ ซึ่งได้ลดกำลังการผลิตลงเป็นจำนวนมาก และได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในรอบหลายปีที่ผ่านมา นอกจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอีก เช่น การแข่งขันทางการตลาดทั้งด้านราคาและคุณภาพทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ในปี 2560 มีกำไรสุทธิมูลค่าเท่ากับ 6.29 ล้านบาท ส่วนปี 2559 ปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิมีมูลค่าเท่ากับ 23.61 ล้านบาทและ 3.12 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดร้อยละ1.42 ร้อยละ (5.70) และร้อยละ (0.73) ของรายได้รวม

ปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 6.38 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 27.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของรายได้ปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงมูลค่า 14.94 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.79 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีก่อน ทั้งนี้ในปีนี้บริษัทฯมีกำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินมูลค่า 2.75 ล้านบาทซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทจะเกี่ยวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นและใช้วิธีการและแนวทางเพื่อรักษามาตรฐานการผลิตซึ่งรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกำลังการผลิตให้คงที่ พร้อมกับควบคุมต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยรวม ในส่วนของลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจและมั่นใจในคุณภาพและปริมาณในการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และเข้ารวมเป็นสมาชิกของสมาคมและองค์กรต่างๆเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นรวมถึงขยายกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสูงขึ้นไป

รายได้

รายได้จากการขายแม่พิมพ์และชิ้นส่วน

ในปี 2560 รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 442.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมูลค่า 27.84 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.71 เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ซึ่งมั่นใจในคุณภาพและราคา ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้ายานยนต์ (แม่พิมพ์และชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมูลค่า 38.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 ของรายได้จากการขายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ปีก่อน ส่วนรายได้จากการขายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงจากปีก่อนมูลค่า 8.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของรายได้จากการขายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าปีก่อน ส่วนรายได้จากการบริการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคให้กับบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรานยนต์แห่งหนึ่งในประเทศอินเดียได้สิ้นสุดสัญญาในปี 2559

รายได้อื่น

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 4.52 ล้านบาท 4.11 ล้านบาทและ 6.45 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 1.02ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 1.50 ของรายได้รวมตามลำดับโดยรายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบจากการผลิต, กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง, กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน, กำไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินค้าลดลง, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นเป็นต้น

ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายรวม 367.32 ล้านบาท 349.29 ล้านบาทและ 352.44ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 83.88 ร้อยละ 85.10 และร้อยละ 83.81 ของรายได้รวมตามลำดับ ส่งผลให้ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 16.12ร้อยละ 14.90 และร้อย 16.19ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานในฝ่ายขาย และค่าเช่ารถขนส่งสินค้า รายการส่งเสริมการขาย และอื่นๆ เป็นต้น โดยในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเท่ากับ 7.52 ล้านบาท 7.59 ล้านบาทและ 7.17 ล้านบาทตามลำดับ หรือเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.72 ร้อยละ1.85 และร้อยละ 1.71 ของรายได้รวมตามลำดับ

ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการที่ทีมงานของฝ่ายขายยังคงรักษาตลาดและฐานลูกค้ารายเดิมๆ ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.77 เนื่องจากการปรับเพิ่มทีมงานฝ่ายขายและการตลาดเพื่อเจาะตลาดและหาฐานลูกค้าต่างประเทศเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการการบริหาร

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเท่ากับ 57.05 ล้านบาท 71.92 ล้านบาท และ57.45 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.89 ร้อยละ 17.52 และร้อยละ 13.66 ของรายได้รวมในช่วงเดียวกันตามลำดับ

ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 20.68 เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนรายการทางบัญชีเกี่ยวกับรายการหนี้สงสัยจะสูญของปี 2559 ลดลง รวมถึงการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินที่เกิดในปี 2559 จำนวน 2.75ล้านบาท

ภาษีเงินได้

บริษัทได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27)

  • บัตรเลขที่ 1090(2)/2554 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • บัตรเลขที่ 1010(2)/2557 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนดเวลา 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้สำหรับปี เป็นรายการภาษีในส่วนของกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ในปี 2556 บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นมาตรฐการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฎิบัติ

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้บริษัทต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ จำนวนภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องได้รับหรือจ่ายในอนาคต ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้นและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัทถือปฎิบัตมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป บริษัทได้ประมาณผลกระทบต่องบการเงินในปี 2556 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 5.61 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 9.02 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 3.41 ล้านบาท และมีผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 6.47 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และข้อ 25

และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงินและปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิเท่ากับ 1.17 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทได้จัดทำประมาณการผลกระทบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่ากับ 6.41 ล้านบาท บริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีจากการเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราวที่ได้เท่ากับ (0.09) ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 24

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงจากงวดเดียวกันในปี 2558 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัว ส่งผลให้ผลการดำเนินในรอบปี 2559 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เป็นมูลค่า 347.87 ล้านบาท 304.23 ล้านบาท และ 332.88 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้สินทรัพย์ของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 43.64 ล้านบาท เนื่องจาก ณ สิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือจำนวน 63.84 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนจำนวน 10.25 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปีมีมูลค่าเท่ากับ 49.62 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อนจำนวน 10.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณคำสั่งซื้อและการผลิตที่เพิ่มขึ้น และทีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 199.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 28.74 ล้านบาทเนื่องจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินในปีก่อนจำนวน 2.75 ล้านบาท และการจัดซื้ออุปกรณ์โรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตหรือระยะเวลาในการรับชำระจากลูกค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วัน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการให้ระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกค้าจากยอดการสั่งซื้อ และฐานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิจำนวน 63.84 ล้านบาท 53.59 ล้านบาทและ 46.48 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 7.46 เท่า 8.42เท่าและ 8.72 เท่า ตามลำดับ

บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณการหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งนี้ในการประมาณการบริษัทคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 365 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งพิจารณาเป็นรายๆ และจะใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดหนี้คงค้างทั้งหมด

สินค้าคงเหลือ

ในปี 2560 สินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 49.62 ล้านบาท โดย ซึ่งมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากปริมาณคำสั่งซื้อและการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันกำหนดส่งสินค้าแก่ลูกค้าบริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือใน 2560 ปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 8.27 เท่า 8.12 เท่า และ 7.50 เท่าตามลำดับ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของบริษัทมีความคล่องตัวซึ่งสามารถจำหน่ายออกไปได้เร็ว โดยในแต่ละปีไม่มีความแตกต่างกันมากนัก บริษัทไม่มีสินค้าล้าสมัย ค้างนาน หรือเสื่อมคุณภาพเกิดขึ้น จะเห็นได้จากนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย หรือ ค้างนาน บริษัทพิจารณาจากมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value) ซึ่งจะพิจารณาจากส่วนต่างของต้นทุนกับราคาขาย ซึ่งบริษัท จะทำการบันทึก มูลค่าขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนอย่างไรก็ตามบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ซึ่งชิ้นส่วนเสนอขายจะมีลักษณะเฉพาะสำหรับสินค้าของลูกค้าในแต่ละรุ่น ส่งผลให้ค่าเผื่อมูลค่าของสินค้าลดลงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

ปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเท่ากับ 0.82 ล้านบาท 1.15 ล้านบาทและ 1.02 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 1.65 ร้อยละ 2.93 และร้อยละ 2.18 ตามลำดับ

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

สำหรับปี 2560 บริษัทได้ทำการประเมินเครื่องจักรโดยผู้ประเมินอิสระ มีหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งทำให้ราคาประเมินเครื่องจักรมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 44.04 ล้านบาทมีราคาประเมินเท่ากับ 60.34 ล้านบาทบาท และ เครื่องจักรมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 86.67 ล้านบาทมีราคาประเมินเท่ากับ 114.53 ล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาในการประเมินรวมจะสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งจากรายงานผู้ประเมินพบว่ารายการเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการผลิตบางรายการมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตามบัญชี อย่างไรก็ตามราคาในการประเมินรวมจะสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีซึ่งจากรายงานผู้ประเมินพบว่าเป็นรายการรายการเครื่องจักรที่ได้นำมาใช้ในการผลิตบางรายการมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตามบัญชีที่ได้ประเมินและบันทึกรายการด้อยค่าของเครื่องจักรมูลค่าในปี 2559 ตามหลักการและมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจำนวน 2.75 ล้านบาท ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หมายหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10)

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวมในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 182.22 ล้านบาท 144.55 ล้านบาท และ 151.57 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง หนี้สินหมุนเวียนอื่น และภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

ในปี 2560 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 37.67 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในการจัดซื้อทรัพย์เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและลดต้นทุนด้านพลังงาน

ณ สิ้นปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.10 เท่า 0.91 เท่า และ 0.84 เท่า ตามลำดับ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมสูงกว่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 165.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจาก ผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรส่งผลให้ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเท่ากับ 17.90 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทได้เพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อออกใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.05 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 0.11 ล้านบาท ส่งผลให้ทุนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วมีมูลค่าเท่ากับ 149.55 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเท่ากับ 33.61 ล้านบาท สำรองตามกฎหมายเท่ากับ 0.39 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับร้อยละ 3.59 ร้อยละ -14.79 และร้อยละ-1.73ตามลำดับ

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินในปีปัจจุบันมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่าย

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทมีเงินกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ระยะยาว โดยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ MOR/MLR/SBOR/MLR ทั้งนี้ได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง คิดดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และไม่มีหลักประกันบริษัทได้ทำการเจรจาและขอผ่อนชำระโดยจะเริ่มทยอยชำระในปีและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เงื่อนไขโดยการผ่อนชำระเป็นรายเดือน และได้สิ้นสุดสัญญาไปบางส่วนแล้ว

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 11.69 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 15.98 ล้านบาท โดยมีรายการหลักดังนี้ ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 6.38 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 24.87 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 4.15 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 10.55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 10.03 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 8.93 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.60ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 0.65 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีการใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินทั้งสิ้น 21.78 ล้านบาท 15.81 ล้านบาทและ 15.96 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายการที่สำคัญ คือค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเป็นการทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ และเครื่องใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตให้ทันส่งมอบแก่ลูกค้า และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินทั้งสิ้น 4.03 ล้านบาท 16.75 ล้านบาท 9.24 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องมาจากการชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน การชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน การจ่ายชำระดอกเบี้ย และการรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 129.09 ล้านบาท 114.48 ล้านบาท และ 118.49 ล้านบาท น้อยกว่าหนี้หมุนเวียนในแต่ละปีซึ่งมีเท่ากับ 151.10 ล้านบาท 137.95 ล้านบาท และ 138.02 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งอาจทำให้สภาพคล่องของบริษัทอาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบและความเสี่ยงทีอาจเกิดขึ้นเพื่อให้ดำเนินงานต่อไปได้

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.91 เท่า 0.90 เท่าและ 0.91 เท่าตามลำดับและมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในช่วงเวลาเดียวกันเท่ากับ 0.58เท่า 0.62 เท่า และ 0.57 เท่าตามลำดับ จากอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานตามปกติของบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน อย่างไรก็ตามแม้บริษัทประสบปัญหาในการชำระหนี้ระยะสั้นตามอัตราส่วนสภาพคล่องก็ตาม หากไม่รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 48.94 วัน 43.37 วัน และ 41.86 วัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตหรือระยะเวลาในการรับชำระจากลูกค้าระหว่าง 30 ถึง 60 วัน ซึ่งบริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับตามนโยบายนี้ไปใช้เพื่อวางแผนดำเนินงานจัดซื้อวัตถุดิบและชำระหนี้สินได้ทันเวลา ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าของบริษัทส่วนมากเป็นลูกหนี้ชั้นดีที่ชำระหนี้ตรงรอบระยะเวลาการให้เครดิต

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 44.13 วัน 44.95 วันและ 48.67 วัน ตามลำดับ ระยะเวลาในการหมุนเวียนสินค้าอยู่ในระดับที่สามารถผลิตและจัดส่งได้ทันเวลา และไม่มีสินค้าค้างนานเนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีการวางแผนตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีระยะเวลาการจัดส่งที่แน่นอน

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 74.88 วัน 69.95 วัน และ 80.04 วัน ตามลำดับ การให้ระยะเวลาการชำระหนี้ของเจ้าหนี้เป็นไปตามที่นโยบายบริษัทกำหนดซึ่งอยู่ระหว่าง 30 ถึง 90 วัน

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการย้ายฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์บางกลุ่มไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามบริษัทได้ขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศที่มีฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลก โดยเร่งเพิ่มคำสั่งซื้อให้มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการผันผวนของค่าเงินสกุลต่างๆ บริษัทได้ศึกษาและเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการผันผวนของค่าเงินที่รุนแรง โดยวิธีต่างๆที่สถาบันการเงินและบริษัทรวมกันตัดสินใจ

ด้านการตลาดในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทมีคู่แข่งทางการตลาดสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ศึกษาและหามาตรการเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบพัฒนาศักยภาพทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชื่อมสายสัมพันธ์สร้างพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจที่สอดคล้องกัน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายเดิมให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทได้วางแผนขยายสายการผลิตให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น เช่น ใบพัดปั้มน้ำ ใบพัดเรือหางยาว และ รับหล่อหุ่นขี้ผึ้ง เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและวิจัยสายงานการผลิตดังกล่าว รวมถึงการเปิดสายงานการผลิตอื่นที่จ้างให้บริษัทอื่นทำให้ เช่น งานเคลือบสี และให้บริการรับซ่อมแม่พิมพ์ เป็นต้น

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการจัดส่งที่ถูกต้องทันเวลา บริษัทยังคงคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และศึกษาพร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจที่เลือกบริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นงานให้

ในส่วนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและค่าเงิน บริษัทเร่งหามาตรการและรณรงค์เพื่อควบคุมและประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า เช่น ในส่วนของพลังงาน บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังานที่ใช้ในการผลิต ด้านแรงงานบริษัทวางแผนพัฒนาและจัดสรรกำลังพลให้มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายงาน